loader image
Documentație proprie de atribuire
Achiziție servicii catering Școli de Vară 2022 la Carei, jud Satu-Mare

24 iunie 2022

Invitație de participare cu oferta în vederea atribuirii contractului „Servicii de catering pentru participanții la Școlile de vară 2022 din Carei”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Fundația Noi Orizonturi Lupeni, Bd Păcii bl 5, ap 7, jud Hunedoara, cu punct de lucru Carei, str. Progresului nr 28, inițiază Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii de catering pentru participanții la Școlile de vară 2022 din Carei”

 2) Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de servicii de catering – pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru un număr total de aproximativ 2200 porţii (220 de pers x 10 zile), pe perioada desfăşurării activităţilor din școlile de vară 2022, perioada 25 iulie – 26 august 2022, confom cerințelor din Caietul de sarcini atasat.

Durata contractului va fi de la data semnării contractului de ambele părti contractante și până la data de 30.09.2022.

 3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 05.07.2022, între orele 12:00-13.00;

 4) Limba ofertei: Limba romana;

 5) Adresa la care se transmit ofertele: Carei, str Progresului, nr 28 la punctul de lucru din Carei a Fundației Noi Orizonturi (adresa Direcției de Asistență Socială Carei). De pe adresa de e-mail anca_gaidos@noi-orizonturi.ro se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicarile privind rezultatul achiziției.

 6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 05.07.2022, ora 13:00;
– Data estimată de evaluare a ofertelor (incluzând solicitarea de clarificari și primirea răspunsurilor, dacă este cazul): 05.07.2022 – 08.07.2022;
– Data estimată de semnare a contractului: 11.07.2022.

 7) Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mentină oferta valabila: pâna la data de 30.09.2022;

 8) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut în condițiile respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.

 9) Nu se acceptă oferte alternative.

 10) Valoarea estimată a achiziției publice: 66.000,00 RON (fără  TVA).
Sursa de finantare: Venituri aferente proiectului ”Învățare pentru toți”, cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Număr de identificare a contractului: POCU/717/5/1/152668.

 11) Condiții de calificare:
a) Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)

   1. b) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
   2. c) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
   3. d) Face dovada privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale prin Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice (bugetul de stat) care
   4. e) Face dovada privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale prin Certificat de atestare fiscală emis de Primăria de la sediul social și punctul de lucru implicit – taxe si impozite locale (buget local) care
   5. f) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
   6. g) Certificatul constatator emis de ONRC cu maxim 30 zile înainte de depunerea ofertelor din care trebuie să rezulte că operatorul economic are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului – Servicii Catering. Informațiile cuprinse în aceste documente vor fi reale și actuale la data prezentă – Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

 12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completează, în situații incidente, cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

 13) Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum și alte documente necesare pentru achiziția în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.noi-orizonturi.ro și în sectiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

 14) Oferta depusă va contine cel puțin următoarele documente:

   • Formularul 1 – Împuternicire (daca este cazul) – în original
   • Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – în original
   • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 – în original
   • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 – în original
   • Formularul 5 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese – – în original
   • Formularul 6 – Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – în original
   • Formularul 7 – Formular de Oferta – în original
   • Formularul 8 – Formular Propunere tehnică- în original
   • Formularul 8a – Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și protecția muncii- în original
   • Formularul 8b – Propunere Financiara detaliată – în original
   • Formular nr 9 – Declarație privind acceptarea Modelului de contract – în original
   • Formular 10- Model contract de subcontractare (dacă este cazul) – în original
   • Formular 11 – Model acord de asociere (dacă este cazul) – în original
   • Formular nr 12 – Scrisoare de înaintare – în original
   • Certificatul constatator emis de ONRC – în original sau copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” –
   • Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice (bugetul de stat) – în original sau copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” –
   • Certificatul de atestare fiscală emis de Primăria de la sediul social și punctul de lucru implicit – taxe si impozite locale (buget local) – în original sau copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” –
   • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante în evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana împuternicită în acest scop și se vor transmite în plic închis la punctul de lucru din Carei a Fundației Noi Orizonturi: Carei, Jud Satu-Mare, str Progresului, nr 28 (adresa Direcției de Asistență Socială Carei). Data limită de depunere a ofertelor este 05.07.2022, ora 13.00. Între orele 12:00-13.00, în 5 iulie 2022, secretarul comisiei de evaluare este prezent și poate prelua documentațiile prezentate în plic închis.