loader image

Anunț achiziție directă 

Nr 113/28.06.2023
Catering pentru Școala de vară 2023
13 iulie 2023

În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea n r.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din HG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, completată cu Legea 208/2022,

Fundația Noi Orizonturi Lupeni, punct de lucru Carei, jud Satu-Mare, Str Progresului nr 28, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta Solicitare de oferte de  preț  în  vederea realizării achiziției de servicii de Catering pentru Școala de vară 2023.

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Finanțare nerambursabilă, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Catering pentru Școala de vară 2023

Descrierea contractului: Achiziție servicii de catering pentru școala de vară 2023:

COD CPV Denumire serviciu UM Cantitate
5552000-1 Masa tip catering buc 2200

Condiții de livrare: Produsele vor fi livrate în ambalaj individual în perioada: 24 iulie – 18 august 2023 – cu două serii a câte 10 zile fiecare, în următoarele locații: Municipiul Carei, sediul Școlii Gimnazială nr 1, Grădiniței cu Program Prelungit nr 3 (spațiul de la Centrul de Integrare Socială Stella Maris din str. Tireamului nr. 75, Grădiniței cu Program Prelungit nr 1 (structura din strada Traian nr. 126) și Liceului Teoretic Carei (strada Ignișului nr. 20).

Prânzul va fi livrat în regim catering și va include:

  • Fel principal – pui/curcan/vită/porc minim 150 g, salată 50g şi 200 g garnitură cartofi /orez/fasole/varză/paste
  • Desert 100 g tip prăjitură sau 150 g tip plăcintă sau 200 g tip orez/griș cu lapte.
  • Gustare: fructe, 150 g
  • Apă: 2 X 500 ml/pers/ meniu

Meniul livrat de către contractant va fi diferit pentru fiecare din zilele săptămânii.

Se va avea în vedere aplicarea prevederilor privind normele nutriționale pentru o alimentație sănătoasă pentru copii și adolescenți, marea majoritate a participanților fiind preșcolari și școlari.

 

Achiziționarea produselor se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic din SICAP

Condiții de participare:

Operatorii economici interesați să oferteze vor posta în catalogul electronic de bunuri, lucrări și servicii disponibil în SICAP, oferta de preț și principalele caracteristici tehnice ale serviciului ofertat până cel târziu în data de 14.07.2023, ora 12.00 pm. După postarea în catalogul electronic SICAP, operatorii economici vor transmite autorității contractante, pe adresa de email: catalina_cobiltean@noi-orizonturi.ro, o notificare cu datele de identificare ale acestora: denumire ofertant așa cum apare in SICAP, CUI, cod poziție catalog, adresa de contact, e-mail și persoana de contact. În data de 14.07.2023, ora 14.00 se vor compara ofertele.

Oferta prezentată va fi însoțită de:

  • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cum ca nu este în conflict de interese cu niciunul din membrii consiliului de administrație a Fundației Noi Orizonturi Lupeni (https://www.noi-orizonturi.ro/consiliul-director/ ).
  • Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că va livra integral produsele în perioada derulării Școlii de vară 2023 și la locațiile menționate anterior.

Criterii de adjudecare: Prezenta nu constituie un angajament de cumpărare din partea noastră. Precizam ca autoritatea contractanta are obligația de a realiza achiziția directa conform art.43 din HG 395/2016. Achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta/ofertele câștigătoare fără a fi obligat sa anunțe acest lucru celorlalți participanți. In acest caz nu sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestațiilor de către CNSC , achiziția directa nefiind o procedura. Realizarea achiziției se va face exclusiv prin catalogul SEAP

Termenul limita de depunere ofertă: 14.07.2023, orele 12:00

Informații suplimentare: se pot obține de la: Cătălina Cobîltean, manager financiar: catalina_cobiltean@noi-orizonturi.ro.

Despre proiectul „Învățare pentru toți”

În perioada iunie 2022 – decembrie 2023, 180 copii preșcolari și școlari și 105 părinți/tutori vor beneficia de activități de educație remedială adaptate la nevoile copilului care contribuie prevenirea sau reducerea abandonului școlar; școli de vară cu activități nonformale pentru dezvoltarea abilitaților de viață; activități educaționale și de relaționare emoțională în familie (ateliere și/sau festivalul familiei). Proiectul se desfășoară în cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.