loader image

Nr 176/18.10.2023

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Pentru achiziționarea de servicii de cazare si masa pentru 50 copii, 5 profesori însoțitori și 6 coordonatori activități copii timp de 5 zile/ nopți, Tabara Straja, pentru perioada 29 octombrie -3 noiembrie 2023 în cadrul proiectului ”Învățare pentru toți”, cod SMIS 152668, nr. contract de finanțare POCU/717/5/1/152668

 temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea n r.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din HG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, completată cu Legea 208/2022,

Fundația Noi Orizonturi Lupeni, punct de lucru Carei, jud Satu-Mare, Str Progresului nr 28, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta Solicitare de oferte de preț în vederea realizării achiziției de servicii de cazare și masă – 5 zile/nopți, pentru 50 de copii,  5 însoțitori și 6 coordonatori activități cu copiii participanți la tabăra Straja 29 octombrie -3 noiembrie 2023.

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Finanțare nerambursabilă, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Servicii de de cazare si masa pentru 50 copii, 5 profesori însoțitori și 6 coordonatori activități copii timp de 5 zile/ nopți, participanți la Tabara Straja, pentru perioada 29 octombrie -3 noiembrie 2023, în cadrul activității Școli de vară 2023.

Descrierea contractului: Asigurarea de servicii de cazare și masă pentru 61 persoane participante la tabăra Viața, în stațiunea Straja, jud. Hunedoara.

COD CPV    

Denumire serviciu                                                                                             

UM

Cantitate

55110000-4

Cazare și masă pentru participanții la Tabăra Straja, 29 octombrie-3 noiembrie 2023, activitatea Școala de vară 2023/zi hotelieră

buc

305

Condiții: Servicii de cazare la hotel de minim 3 stele și trei mese incluse.

Valoarea estimată: 83,945.15 RON (fără TVA)

Achiziționarea produselor se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic din SICAP

Condiții de participare:

Operatorii economici interesați să oferteze vor posta în catalogul electronic de bunuri, lucrări și servicii disponibil în SICAP, oferta de preț și principalele caracteristici tehnice ale serviciului ofertat până cel târziu în data de 19.10.2023, ora 12:00. După postarea în catalogul electronic SICAP, operatorii economici vor transmite autorității contractante, pe adresa de email: alina_boariu@noi-orizonturi.ro, o notificare cu datele de identificare ale acestora: denumire ofertant așa cum apare in SICAP, CUI, cod poziție catalog, adresa de contact, e-mail și persoana de contact. În data de 20.10.2023 se vor compara ofertele.

Oferta prezentată va fi însoțită de:

  • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cum ca nu este în conflict de interese cu niciunul din membrii consiliului de administrație a Fundației Noi Orizonturi Lupeni (https://www.noi-orizonturi.ro/consiliul-director/ ).
  • Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că va presta integral serviciile ofertate până în data de 3 noiembrie 2023 la adresele menționate mai sus.

Criterii de adjudecare: Prezenta nu constituie un angajament de cumpărare din partea noastră. Precizam ca autoritatea contractanta are obligația de a realiza achiziția directa conform art.43 din HG 395/2016. Achizitorul are deplina libertate in a selecta oferta/ofertele câștigătoare fără a fi obligat sa anunțe acest lucru celorlalți participanți. In acest caz nu sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestațiilor de către CNSC , achiziția directa nefiind o procedura. Realizarea achiziției se va face exclusiv prin catalogul SEAP.

Termenul limita de depunere ofertă: 19.10.2023, orele 12:00 p.m.

Informații suplimentare: se pot obține de la: Boariu Alina, responsabil proces: alina_boariu@noi-orizonturi.ro